یک لب و هزار خنده

   معنی:

    آدم خوش اخلاق و خوشرو