دلش مثل آینه است

   معنی:

    کنایه از آدم صادق و بی ریا و بی غل و غش(نظر به اینکه آینه هر چه در آن است یعنی واقعیت را نشان میدهد)