تیغ زدن(تیغیدن)

   معنی:

    پول یا چیز مفت از کسی گرفتن،گوش بری