تو حرف دویدن

   معنی:

    داخل حرف دیگران شدن و قطع کردن سخن گوینده به خاطر حرف خود