روزی دست خداست

   معنی:

    رزق و روزی و مقدار آن را خداوند معین میکند و هیچ آفریننده ای را بی نصیب نمیگذارد