هر چی خاک اونه عمر شما باشه

   معنی:

    هنگام سخن گفتن از مرده به حالت تعارف آرزوی طول عمر برای طرف مقابل میکنند