سیلی نقد به از حلوای نسیه

   معنی:

    هر چه نقد بدست آید هر چند کم و اندک باشد بهتر از چیزی است که زیاد اما دیر و با وعده و وعید بدست آید