گل از گلش شکفت

   معنی:

    خوشحال و خندان شد(اشاره به غنچه که بر اثر نسیم صبحگاهی شکفته شده و تبدیل به گل می شود)