آب شده رفته تو زمین

   معنی:

    گم شدن چیزی که جلوی چشم بوده.