یک نه بگو نُه ماه به دل نکش

   معنی:

    هنگام مواجه شدن با پیشنهاد کار یا برخورد با موقعیتی مشکل یا نامساعد و خارج از توان بهتر است از همان ابتدا با رد کردن و جواب منفی دادن خود را از دام بلا و گرفتاری و دردسر خلاص نمود