همان آش و همان کاسه

   معنی:

    وضعیتی که دوباره مثل قبل و کمافی السابق شده و هیچ فرقی نکرده باشد