جور استاد به زمهر پدر

   معنی:

    خشونت و سختگیری و آزار معلم و استاد از محبت و نوازش پدر هم مفیدتر است