شکر آب شدن

   معنی:

    بین دو نفر کدورت و اختلاف بوجود آمدن