کاسه چشم کنم

   معنی:

    کلافه و سردرگم و مردد بودن،هم و غم پیدا کردن راه چاره داشتن