هرچه را منع کردم به سرم آمد

   معنی:

    از هرکه و هرچه عیب گرفتم به آن دچار شدم ، اشاره به تنبیه روزگار .