دست رد بر سینه کسی زدن

   معنی:

    کسی را طرد و ناامید کردن و جواب منفی دادن