آبی ازش گرم نمی شه

   معنی:

    نفعی از او نمی رسد.