از آب گل آلود ماهی گرفتن

   معنی:

    از موقعیت خراب و آشفته و سوءاستفاده کردن