از کله سحر تا بوق سگ

   معنی:

    از اول صبح تا آخر شب