به تریج قباش خورده

   معنی:

    کسی که از حرفی یا کاری بدش آمده و به شخصیتش برخورده باشد