گربه شور

   معنی:

    تمیز و درست و حسابی نشستن، شستشوی سرسری و ناقص(مثل گربه که خود را فقط در آب می غلتاند)