دیگ به دیگ میگه روت سیاه،سه پایه میگه صل علی

   معنی:

    بدنام و عیبناکی که از دیگران عیب و ایراد بگیرد