همیشه شعبون،یک بار هم رمضون

   معنی:

    همیشه به دلخواه و به حرف تو یک مرتبه هم به حرف من