آب راحت تر از شربت پایین می رود

   معنی:

    زندگی بی آلایش راحت تر است.