هنوز جای سفت نشاشیده

   معنی:

    هنوز با موقعیت و برخورد بد و جدی مواجه نشده تا حساب کار خودش را بکند