از آسمان به زمین می بارد نه از زمین به آسمان

   معنی:

    توانگران به نیازمندان چیزی عطا می کنند نه نیازمندان به ثروتمندان