بگذار خودم رو جا کنم،آن وقت ببین چه ها میکنم

   معنی:

    عقیده کسی که در ابتدای کار برای رسیدن به هدف و پیشبرد کارش خود را خوب جلوه داده و سازگاری و حوصله داشته باشد و وقتی موقعیت خود را تثبیت کرد و اوضاع مسلط شد هر طور دلش خواست رفتار کند