مثل بید لرزیدن

   معنی:

    کنایه از ترسیدن زیاد