دو پا را در یک کفش کردن

   معنی:

    سماجت و لجاجت بر سر حرفی یا انجام کاری حتی دور از عقل و منطق