از بای بسم الله تا تای تمّت

   معنی:

    از ابتدا تا انتها،با دقت و کامل