خودش می بود، خودش می دوزد

   معنی:

    کسی که کاری را که به دیگران هم مربوط است سر خود و به تنهایی، بدون مشورت و نظر خواهی شروع کند، انجام دهد و به اتمام برساند. خود خواه.