آفتابه دزد

   معنی:

    دزد درمانده ای که چیز بی ارزشی مثل آفتابه را بدزدد