شل کن سفت کن درآوردن

   معنی:

    هر لحظه تغییر حالت و عقیده دادن