آستر رویه را نگه میداره زن و شوهر همدیگر را

   معنی:

    همانطور که آستر از قدر و اعتبار روبه حفاظت میکند،زن و شوهر باید احترام و آبروی یکدیگر را نگه دارند زیرا عزت و اعتبار هر یک منوط به ارزش و آبرو و اعتبار دیگری است