انگل شدن

   معنی:

    وبال گردن شدن،مزاحم و سربار