گنجشک را رنگ میکنه جای قناری میفروشه

   معنی:

    آدم نادرست و متقلّب و فریبکار