سکوت علامت رضاست

   معنی:

    سکوت در برابر نظرخواهی یا در قبال انجام کار و یا معامله،به منزله پذیرفتن و رضایت به انجام آن کار میباشد