کاسه جایی رود که باز آید قدح

   معنی:

    انجام دادن کار یا هدیه دادن به کسی به امید و با چشم داشت انجام کاری بزرگتر یا دریافت هدیه ای گرانبها تر از طرف مقابل