ریگ به کفش داشتن

   معنی:

    کسی که به همانگونه که ظاهرش نشان میدهد نیست و عیب و علت و خلاف و نا خالصی در کار یا نیتش وجود دارد