هر رفتی آمدی دارد

   معنی:

    ارتباط و رفت و آمد باید متقابل باشد