باز ته خیار تلخ شد

   معنی:

    حرف کسی که اشتباه و خطایی از او سر زده و کار یا چیزی بد و خراب از آب درآمده باشد و از او ایراد گرفته باشند.مشخص شدن ماهیت کسی که علیرغم سرشتش نمی خواسته کار درستی را انجام دهد و نتیجه اش معکوس باشد