لنترانی گفتن

   معنی:

    در اصطلاح یعنی متلک و بد و بیراه گفتن به کسی ، اما ریشه لغوی آن بر می گردد به کلمه عربی لن ترانی : یعنی مرا نخواهی دید . حضرت موسی از خداوند خواست تا بتواند او را با چشم ظاهر ببیند و خداوند در جواب این درخواست غیرممکن و در رد آن به موسی لن ترانی گفت یعنی : هرگز نمی توانی مرا ببینی .