تغاری بشکند ماستی بریزد / جهان گردد به کام کاسه لیسان

   معنی:

    هنگامی که پیشامدی غیرمنتظره و به وجود آمدن فرصت و موقعیت چیزی نصیب فرصت طلبان و مفت خوارگان شود