روزی افتاده دست قوزی

   معنی:

    هنگامی که کار یا اختیار معاش دست نالایق یا ناشی بیفتد