هر سخن کز دل برآید لاجرم بر دل نشیند

   معنی:

    کلام بی ریا،بی تکلف و صمیمی که از اعماق وجود بر زبان آید تأثیر خاصی روی شنونده گذاشته و بر دلش می نشیند