هر کی به فکر خویشه،کوسه به فکر ریشه

   معنی:

    نباید به دیگران امیدوار و متکی بود زیرا هر کس در فکر گذراندن امورات خود و رسیدن به مقصود خود است