آدم زنده زندگی می خواهد

   معنی:

    خطاب به کسی که به قید درویشی از مسؤولیت های زندگی شانه خالی کرده و به مادیات و تامین رفاه نسبی بی اعتنا باشد.