کلاهش پشم نداره

   معنی:

    غیرت و هیبت و جربزه ندارد