کلاف سردرگم

   معنی:

    کسی که در مورد چیزی راه و چاره را گم کرده باشد و نداند که باید چه کند،یا موضوع و کاری که پیچ خورده باشد