به نام من به کام تو

   معنی:

    کسی که از اسم و یا موقعیت کس دیگری استفاده کند